Giới thiệu

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

  1. Cung cấp thông tin về mọi mặt đời sống của xã hội.
  2. Truyền tải thông tin về tình hình xây dựng và bảo vệ đất nước.
  3. Tuyên truyền về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
  4. Phản biện các tư tưởng, quan điểm, luận điệu chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

  1. Chấp hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
  2. Không trái với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
  3. Cung cấp thông tin khách quan, đáng tin.
  4. Không sử dụng ngôn từ có nội dung thô tục, phản cảm.